ISO 14001 stappenplan

9 stappenplan voor het beheersen van milieuaspecten in een bedrijf

De ISO 14001 norm gaat uit van het beheersen van milieuaspecten, door maatregelen en acties die u consequent uitvoert om uw milieu-impact te minimaliseren. Maar wat is nu eigenlijk het ISO 14001 stappenplan dat u moet doorlopen om aan de gestelde normering te voldoen? Lees hieronder meer over dit stappenplan voor een succesvolle ISO 14001 certificering.

Het ISO 14001 stappenplan

Zoals de naam al aangeeft, bestaat het ISO 14001 stappenplan uit meerdere stappen. We geven ze hieronder beknopt weer.

1: milieukansen en – risico’s inventariseren

Voor een goed ISO 14001 milieumanagementsysteem, moet u eerst de risico’s en kansen voor uw organisatie op milieugebied inventariseren. Dus alle activiteiten, producten of diensten die invloed hebben op het milieu in kaart brengen. Dat zijn thema’s als lucht, water, grondstoffen, bodem, natuurlijke hulpbronnen en hinder. Die kunnen positief en/of negatief zijn.

2: milieuwet- en regelgeving inventariseren

Vul de Activiteitenbesluit Internet Module in om te ontdekken welke milieuwet- en regelgeving relevant is voor uw organisatie. Maak hier een bestand van en geef aan in hoeverre u aan de regels voldoet. Let op dat er aanvullende wet- en regelgeving van toepassing kan zijn voor de branche waarin u werkt.

3: milieumanagementsysteem opstellen

Om een milieumanagementsysteem op te stellen, kiest u voor werken vanuit processen of vanuit het milieuthema. U kiest vanuit uw milieuaspectenanalyse de belangrijkste milieuaspecten die u kunt beheersen en stelt hier passende maatregelen voor op; met de bijbehorende procedures. Check dit vooral ook op compliance, zodat het systeem voldoet aan de bekende wet- en regelgeving.

4: Milieubeleid en doelstellingen

Formuleer uw milieubeleid en doelstellingen op wat u weet uit de stappen 1 tot en met 3. Doe dit SMART, omdat de effectiviteit van uw beleid getoetst moet kunnen worden. Kies op welk onderdeel van uw bedrijfsvoering u het milieumanagementsysteem gaat toepassen. Dat is belangrijk voor de ISO 14001 certificering.

5: taken en verantwoordelijkheden aanwijzen

Door taken en verantwoordelijkheden aan te wijzen aan afzonderlijke medewerkers, maakt u het milieubeleid concreet.

6: milieubeleid en -doelstellingen uitvoeren

Na stap 5 kunt u starten met de uitvoering van uw milieubeleid.

7. interne audit voor ISO 14001

Met een interne audit voor ISO 14001 merkt u of uw milieubeleid uitgevoerd wordt.

8: directiebeoordeling milieumanagementsysteem

De direct moet een goede werking en uitvoering van het milieumanagementsysteem bevestigen.

9. externe instantie selecteren voor ISO 14001 audit

Selecteer een externe instantie voor de ISO 14001 audit. Deze instantie beoordeelt of u voldoet aan de normen van de ISO 14001. Zo ja: hartelijk gefeliciteerd!

Meer lezen?

Wilt u meer zakelijke blogs lezen ter lering en vermaak? Klik dan op deze link voor een zeer handig overzicht. ———————————————